SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, toiminta-alue ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry.
Yhdistys on valtakunnallinen ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja tukijärjestönä sekä pyrkiä myötävaikuttamaan aivolisäkesairauksista, Addisonin taudista, muista lisämunuaissairauksista ja hypokortisolismista kärsivien potilaiden toimintaedellytysten parantamiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tiedottaa jäsenistölleen aivolisäke- ja lisämunuaissairauksiin liittyvistä asioista;
 2. tiedottaa jäsenistölleen sosiaali- ja verotusasioihin liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisuuksiensa mukaan pyrkii parantamaan jäsenistön asemaa niiden suhteen;
 3. on yhteistyössä leikkauksia suorittavissa ja jatkohoitoa antavissa sairaaloissa työskentelevien lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, hoitohenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa;
 4. järjestää jäsenilleen tapaamisia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kuntoutus-, urheilu- ja virkistystoimintaa sekä muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää palvelutoimintaa;
 5. tukee stipendein, avustuksin ja lahjoituksin toimialansa tutkimus- ja muuta vastaavaa toimintaa.

 

3 § Omaisuus ja varojen hankinta

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä irtainta että kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia.

Varojen kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, juhla- ja muita yleisötilaisuuksia ja erilaisia tempauksia sekä harjoittaa kahvila- ja kioskiliikettä, myydä adresseja tai muuta kirjallista tai kuvallista alansa materiaalia.

 

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, omaisjäsenet, kannattajajäsenet, kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka on todettu sairastavan jotakin aivolisäkkeen tai lisämunuaisen sairautta ja joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Omaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisten jäsenten läheisiä henkilöitä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka haluavat edistää yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita ja tukea sen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajana voi kerrallaan toimia yksi henkilö, joka yhdistyksen puheenjohtajana toimiessaan on erityisen merkittävällä tavalla vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin merkittävällä tavalla ovat toimineet yhdistykselle tärkeiden asioiden edistäjänä.

Varsinaiset ja omais- sekä kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen varsinainen vuosikokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5 § Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ja omais- sekä kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden varsinainen vuosikokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan, erikseen eri jäsenryhmille.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta jäsen, joka esittää vähävaraisuuden, työttömyyden tai muun vastaavan erittäin painavan syyn hakemuksensa tueksi.

 

6 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenvelvoitteensa tai joka on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Erotetuilla on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä asiasta kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, voi sen tehdä tekemällä ilmoituksen kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa.

 

7 § Hallintoelimet

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään, yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi syys-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo kokouksen pitämisen tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan muuten on pidettävä.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeitse tai jäsenlehdessä. Kirjeitse lähetettäessä kutsu on postitettava viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

Käytetystä jäsenlehdestä päättää hallitus ja sen nimi on ilmoitettava varsinaisessa kokouksessa. Lehden tulee ilmestyä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Jäsenen halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hänen tulee tehdä siitä esitys hallitukselle kirjallisena 14 vuorokautta ennen kokousta.


9 § Varsinainen kokous

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Varsinainen vuosikokous

 1. käsittelee hallituksen esittämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon;
 2. päättää edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille sekä muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomuksen tai hallituksen esityksen nojalla olisi ryhdyttävä;
 4. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat
 5. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esittämän toimintasuunnitelman seuraavaksi kaudeksi;
 6. vahvistaa jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudet sekä tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkiot;
 7. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esityksen talousarvioksi seuraavalle kaudelle;
 8. valitsee kaksi tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaa tilikautta varten;
 9. valitsee hallituksen puheenjohtajan seuraavaksi kaudeksi;
 10. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 11. seuraavalle kaudelle erovuorossa olevien tilalle;
 12. valitsee yhdistyksen muut edustajat;
 13. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10 § Ääni- ja puheoikeus

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenkokouksen päätökset tehdään paikallaolijoiden äänin, yksinkertaisen enemmistön päättäessä. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla ja omaisjäsenillä. Muilla jäsenillä on puheoikeus.

Varsinainen jäsen tai omaisjäsen voi valtakirjalla lisäksi edustaa kahta varsinaista tai kahta omaisjäsentä mikäli nämä ovat estyneitä.

 

11 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava.

Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita jäsenille kiertokirjeiden yhteydessä.


12 § Hallitus

Hallitus valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksitoista vuodeksi peräkkäin.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain joko kaksi tai kolme jäsentä, riippuen jäsenten lukumäärästä. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, valitsee tai kutsuu sihteerin ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt, kunkin kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksella on mahdollisuus valita myös taloudenhoitaja keskuudestaan tai ulkopuoliselta taholta.

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt, hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

 

13 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousta johtaa puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka on annettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Kokous voidaan pitää myös etäkokouksena tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos enemmistö hallituksen jäsenistä siihen suostuvat.

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytäessä. Käsiteltäväksi haluttu asia on pyynnössä mainittava.

Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muulloin päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava ja läsnä olleiden hallituksen jäsenten on tarkistettava.

Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita hallituksen jäsenille.

 

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. johtaa ja kehittää yhdistyksen käytännön toimintaa;
 2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon mahdollisten lahjoitusten ja testamenttien määräykset;
 3. laatia ja esittää varsinaisille kokouksille vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös;
 4. valmistella ja yhdistyksen kokoukselle esitellä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten
  päätökset;
 5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnassaan mahdollisesti tarvitsemat palkatut toimihenkilöt. Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan tai muutoin toimikuntia avukseen hoitamaan juoksevia asioita tai valmistelemaan ja suorittamaan hallituksen niille erikseen määräämiä tehtäviä.

 

15 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

16 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tilintarkastusta varten viimeistään 21 vuorokautta ennen varsinaista vuosikokousta.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

18 § Yhdistyksen alaosastot

Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja tarpeen niin vaatiessa.

Alaosaston perustamisesta päättää varsinainen vuosikokous hallituksen antaman esityksen perusteella.

 

19 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava varsinainen kokous.

Yhdistys purkautuu, jos purkautumista on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jäävä omaisuus ja varat jälkimmäisessä purkautumisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa päätetyille tahoille yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, jolleivät saatujen testamenttien tai lahjoitusten ehdot niiden osalta muuta edellytä.